Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Doskonalenie zawodowe ::.


DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

      W budżecie powiatu wejherowskiego z subwencji oświatowej co roku są wydzielane ustawowo określone środki finansowe z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli. Dopłaty dla nauczycieli studiujących mogł odbywać się zgodnie z regulaminem, który określa m. in. zasady i wysokość przyznawania dopłat.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI SZKÓ�ż� I PLACÓWEK O�ż�WIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WEJHEROWSKI.

1. Dofinansowaniem mogł być objęci nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski.

2. Na każdy rok budżetowy Zarząd Powiatu ustala w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wejherowski: specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem oraz maksymalną kwotą dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

3. Na każdy rok budżetowy, Zarząd Powiatu przyjmuje plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów prowadzonych szkół i placówek. Odnośne wnioski dyrektorów wymagają zgodności z wieloletnimi planami doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnianych w danej szkole lub placówce.

4. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowane jest przez organ prowadzący zgodnie z przyjętym na dany rok planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, odpowiednio na wniosek nauczyciela, dyrektora szkoły/placówki lub organu prowadzącego.

5. Wniosek nauczyciela o dofinansowanie doskonalenia zawodowego opiniuje pod względem przydatności oraz zgodności ze szkolnym planem doskonalenia zawodowego i planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok dyrektor szkoły lub placówki. Nauczyciele składają odnośne wnioski do dyrektora, a dyrektor w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

6. Skierowanie nauczyciela na którąkolwiek z form doskonalenia zawodowego może być udzielone przez dyrektora wyłącznie za zgodą organu prowadzącego.

7. Wniosek dyrektora o dofinansowanie doskonalenia zawodowego opiniuje pod względem przydatności oraz zgodności ze szkolnym planem doskonalenia zawodowego i powiatowym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok przedstawiciel organu prowadzącego. Dyrektorzy składają wnioski w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

8. Wniosek organu prowadzącego formułuje i uzasadnia pod względem przydatności oraz zgodności z powiatowym planem dofinansowania form dokształcania zawodowego na dany rok przedstawiciel organu prowadzącego.

9. Do wniosku nauczyciela należy dołączyć aktualne zaświadczenie z uczelni lub zakładu kształcenia potwierdzające fakt uczestnictwa w wybranej formie doskonalenia zawodowego.

10. W ciągu jednego roku kalendarzowego dofinansowanie może być przyznane indywidualnie jednemu nauczycielowi tylko na jedną z form doskonalenia zawodowego i obejmuje jej cały cykl.

11. Dofinansowanie dla nauczyciela nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru lub urlopu dziekańskiego, a także rozwiązania umowy z nauczycielem.

12. Środki budżetowe przeznaczone na dofinansowanie są przekazywane na wniosek Wydziału Edukacji przez Wydział Finansowy na konto szkoły/placówki, w której zatrudniony jest wnioskujący nauczyciel lub dyrektor, zgodnie z przyjętym w danym roku planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, na podstawie wniosku i gdy świadczenie jest wymagalne.

13. W przypadku niepodjęcia lub przerwania dofinansowanej formy doskonalenia, kwota dofinansowania podlega zwrotowi.

 

 

Na rok 2018 uzgadnia się                                                       

 

 1. Specjalności kształcenia objęte dofinansowaniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

 

 1. kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych,
 2. branżowe kształcenie zawodowe,
 3. wspieranie rozwoju uczniów w kształtowaniu kompetencji kluczowych,
 4. kształcenie i doskonalenie umiejętności językowych,
 5. aktywizacja uczniów za pomocą nowoczesnych technologii,
 6. pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 7. bezpieczeństwo ucznia, szkoły i nauczycieli oraz kształtowanie postaw wobec zagrożeń,
 8. pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 9. ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna,
 10. wdrażanie reformy oświaty w szkołach ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych,
 11. inne specjalności wynikające ze specjalizacji lub potrzeb szkół i placówek.

 

 1. Formy kształcenia i rodzaje wydatków objęte dofinansowaniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

 

 1. organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek,
 2. organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych,
 3. organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
 4. szkolenia rad pedagogicznych,
 5. organizacja sieci współpracy i samokształcenia,
 6. organizacja innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych w Powiecie Wejherowskim,
 7. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
 8. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz seminaria, realizowane przez nauczycieli skierowanych przez dyrektora,
 9. koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły/placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 10. w części lub w całości koszty określone w § 2 ust. 1a Rozporządzenia MENiS z 29 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430 ze zmianami).

 

     3.    Maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli:

 

 1. do 75 % całkowitego kosztu studiów podyplomowych,
 2. do 75 % całkowitego kosztu kursów kwalifikacyjnych i kursów doskonalących oraz doskonalenia w zakresie dodatkowych kwalifikacji,
 3. do 50 % całkowitego kosztu innych opłat za kształcenie,
 4. do 100 % kosztu w przypadku doskonalenia zawodowego podjętego na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora za zgodą organu prowadzącego.

 


 Projekt 3.3.1 Projekt 4.1
 
 
Związek Powiatów Polskich


Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
     

Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowód rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
    Copyright Powiat Wejherowski
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies